Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
 

Preguntes freqüents

Què és La Unió?

La Unió és l'Agent Social referent del Sistema de Salut referent de la singularitat del model sanitari i social de Catalunya que des del bon govern i la gestió ètica i professionalitzada, la diversitat i la innovació, i l'avaluació de resultats orientada a la millora contínua a les organitzacions, contribueix a la millora de la Salut de les persones i de la societat. 

 

Què fa?

 • Exerceix les funcions pròpies d'agent social en el camp de la negociació col·lectiva.
 • Representa les entitats associades davant l'administració i coordina els seus esforços per millorar la funció que desenvolupen al servei de la comunitat.
 • Fomenta el coneixement  i la gestió aplicada, i la projecció internacional de les entitats associades i del model sanitari català a través de la participació en organismes mundials i en fòrums internacionals
 • Promou sinèrgies i intercanvi de coneixement entre els associats i les entitats de sectors que els presten serveis, així com del món del coneixement, com universitats, escoles de negocis i centres d'estudis.

 

Quins són els valors

 • El compromís
 • La independència
 • La professionalitat
 • La pluralitat
 • La innovació 

 

Quines són les línies estratègiques actuals?

 • Enfortir la capacitat d'influència de La Unió amb visió propositiva i amb valor social. 
 • Avançar en una cartera de serveis transformadora, flexible a les necessitats i competitiva.
 • Promoure a les organitzacions una bona governança i una bona gestió transformadora i responsable.
 • Promoure un govern i una organització participativa i oberta a nous lideratges.
 • Construir un model de gestió i d'organització solvent, flexible, àgil i sostenible.

 

Quins són els principals òrgans de govern?

 • L'Assemblea, que és el màxim òrgan decisori de La Unió en la qual estan representats tots els associats, i la Junta Directiva principal òrgan de govern i representació de La Unió.

 

Els membres dels òrgans de govern perceben una remuneració i/o dietes?

No, mai n'han rebut ni està previst que en rebin.

 

Té establertes normes de Bon govern?

La Unió disposa d'un Codi de Bon Govern i d'un Consell d'Ètica i de Bones Pràctiques que vetlla per al seu compliment.i que promou l'ètica en la governança i la gestió estratègica de la responsabilitat social.

 

La Unió participa en altres entitats?

La Unió conjuntament amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya van crear Unió Consorci Formació. SL per tal de dur a terme accions de formació adreçades al personal dels seus associats.

El 1995, va crear la Fundació Unió que té com a objectiu contribuir, des d'una visió empresarial i ètica, al creixement, sostenibilitat i millora dels resultats de qualitat i eficiència de les organitzacions planificadores, finançadores i proveïdores de serveis sanitaris i socials, i revertir aquests valors i coneixement a la societat, per tal d'acompanyar als seus líders amb solucions professionals de valor, oferint instruments de gestió aplicada fruit de l'estudi i recerca en models, sistemes i bones pràctiques.

 

Amb quines entitats i institucions col·laborem?

 

Forma part del Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat?

Sí, el Departament de Justícia ha resolt inscriure la nostra entitat en la Categoria II: sector empresarial i de base associativa, subcategoria Associacions professionals, empresarials i sindicals. Així mateix ha ordenat l'assignació al grup d'interès l'identificador únic: 408

Com es finança?

La Unió es finança a través de les quotes dels seus associats

 

La Unió gestiona o participa en la gestió d'entitats dels sectors sanitari i/o social?

La Unió no gestiona ni directa ni indirectament cap centre ni cap tipus d'entitat.

 

Quin és el seu pressupost?

Podeu consultar aquesta informació en l'apartat Pressuposts de la secció Gestió económica, pressupostària i patrimonial de Transparència

 

Audita els seus comptes?

Sí, tot i no estar-ne exigida legalment, sotmet els seus comptes a Auditoria Financera i comptable externa. 

 

Rep subvencions?

En els anys 2014 i 2015, La Unió ha rebut subvencions per part del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, pels imports que es reflecteixen als balanços i comptes de pèrdues i guanys d'aquests exercicis, per a l'execució del pla de formació d'oferta promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A partir de l'exercici 2016, La Unió no ha rebut cap subvenció.

Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99