Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
 

Normativa

A nivell estatal

  • Constitución Española (articles 7 i 22).
  • Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical.
  • Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de Estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
 

A nivell autonòmic

  • Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
  • Llei 4/2008, de 24 de abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99